Regulamin sklepu internetowego 

Caffee Ventus Rosa

§1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania za Sklepu internetowego Caffee Ventus Rosa, dostępnego pod adresem internetowym www.coffeeventusrosa.pl, prowadzonego przez Aparthotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielopole 15, 31-072 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417238, NIP: 6762454607, REGON: 122548485.
 2. Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu internetowego i określa w szczególności:
 1. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną;
 2. zasady i tryb składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, 
 3. prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy,
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem internetowym Sklepu www.coffeeventusrosa.pl. 
 2. Dla Klienta obowiązująca jest wersja Regulaminu dostępna na stronie internetowej Sklepu w momencie składania Zamówienia.
 3. Wszystkie ceny Produktów publikowane na stronie internetowej Sklepu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§2.Definicje

 1. Sprzedawca – Aparthotel Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wielopole 15, 31-072 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000417238, NIP: 6762454606, REGON: 122548485.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolności prawną, korzystająca z usług Sklepu (w tym Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca korzystający z częściowej ochrony konsumenckiej). 
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.
 5. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna korzystająca z ochrony przewidzianej dla konsumentów na podstawie art. 385(5), 556(4), 556(5), 576(5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz., 1145 z późn. zm.) oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2020, poz. 287 z późn.zm.) zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.coffeeventusrosa.pl
 7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów, określające rodzaj i liczbę zamawianych Produktów.
 10. Konto – konto Klienta w Sklepie; są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2020, poz. 287 z późn.zm.)

§3.Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 31-072 Kraków, ul. Wielopole 15
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: coffee@ventusrosa.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 665300226
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 63 8589 0006 0000 0032 4005 0001
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00.

§4.Rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy następujące usługi w ramach Sklepu:
 1. usługa umożliwiająca zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy,
 2. usługa prowadzenia Konta Klienta.
 3. usługa umożliwiająca zawarcie Umowy Sprzedaży on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta Produktu/Produktów,
 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług dostępnych w ramach Sklepu:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020, poz. 344 z późn. zm.), zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści bezprawnych w ramach korzystania z ww. usług. 

§5.Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu. W przypadku zakończenia przez Klienta korzystania z usług udostępnionych za pośrednictwem Sklepu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia Sklepu przez Klienta.
 2. Usługa umożliwiająca zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy jest bezpłatna i wykonywana jest każdorazowo na indywidualne żądanie Klienta. Klient może w każdej chwili rozpocząć i zakończyć korzystanie z usługi. Wyjście ze strony internetowej Sklepu przez Klienta oznacza zakończenie korzystania z tej usługi.  
 3. Usługa prowadzenia Konta odbywa się na zasadach określonych w §6 Regulaminu. 
 4. Usługa umożliwiająca zawarcie Umowy Sprzedaży on- line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta Produktu/Produktów uzależniona jest od złożenia przez Klienta Zamówienia na Produkt/Produkty zgodnie z zasadami opisanymi w §7 Regulaminu.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie przez Klienta Zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

§6. – Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon. W przypadku firmy: nazwa firmy, adres firmy, NIP, telefon kontaktowy, e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie i jego utrzymanie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu.

§7. – Zakup Produktów (Zamówienie; Umowa Sprzedaży)

 1. W celu zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu, Klient składa Zamówienie. 
 2. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do Koszyka. Kolejne czynności Klient wykonuje w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty i informacje.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie wymaganych danych odbiorcy Zamówienia.
 5. Do złożenia Zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. 
 6. Na etapie składania Zamówienia Klient wybiera również rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz metodę płatności.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, które zawierać będzie:
 1. przedmiot Zamówienia
 2. jednostkową oraz łączną całkowitą cenę zamawianych Produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
 3. wybranego sposobu dostawy.
 1. W celu wysłania Zamówienia należy kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”/kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Klient zobowiązany jest do dokonania płatności na rzecz Sprzedawcy. 
 4. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

§8.Dostawa Produktów oraz metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wielopole 15, 31-072 Kraków
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
 1. Płatność przy odbiorze osobistym
 2. Płatność za pobraniem
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 4. Płatności elektroniczne
 5. Płatność kartą płatniczą.
 1. Szczegółowe informacje na temat sposobu dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta: 
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą należności wynikającej z Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą należności wynikającej z Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

§9.Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie Produktu przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części. 
 2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego Produktu.
 1. Aby skorzystać z odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane:
 1. pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy podany w §3 Regulaminu (31-072 Kraków, ul. Wielopole 15),
 2. drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy podany w §3 (coffee@ventusrosa.pl)

Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do Ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na podany adres e-mail.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowę uważa się za niezawartą a Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Rzecz zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy należy odesłać lub przekazać na adres Sprzedawcy podany w §3 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem 14 dni.
 5. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy związku z odstąpieniem od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 Ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Postanowienia o odstąpieniu ust. 1-10 powyżej stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej. 

§10. – Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi zakupione Produkty bez wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady Produktu zakupionego w Sklepie, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Podstawową regulację prawną w tym zakresie zawierają przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy podane w §3 Regulaminu, tj. odpowiednio – 31-072 Kraków, ul. Wielopole 15 lub coffee@ventusrosa.pl. 
 5. Reklamacja powinna zawierać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz określać żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku pozostałych Przedsiębiorców – w terminie do 30 dni.
 7. W przypadku nieuznania reklamacji, Sprzedawca przedstawi uzasadnienie swojej decyzji.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu (31-072 Kraków, ul. Wielopole 15).
 9. Koszty przesyłki reklamowanego Produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji. 
 10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 
 11. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z Produktem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 12. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedawcą bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, może skorzystać z alternatywnych (pozasądowych) metod rozstrzygania sporów opisanych w §11 Regulaminu.
 13. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do reklamacji związanych z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe Produkty znajdujące się w Koszyku).

§11.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12. – Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży to:
 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy
 2. Dane adresowe 
 3. NIP (jeśli wymaga tego wystawienie właściwego dokumentu księgowego)
 4. Adres e-mail
 5. Nr telefonu
 6. Adres dostawy
 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.coffeeventusrosa.pl 

§13.Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dokłada starań, aby informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu były kompletne i aktualne, przy czym Sprzedawca zastrzega prawo do wycofania dowolnego Produktu ze sprzedaży w Sklepie w każdym czasie, jak również dokonywania zmian cen oraz opisów Produktów. W przypadku niedostępności Produktu objętego Zamówieniem Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego a w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustaw chroniących interesy konsumentów w szczególności Ustawy o prawach konsumenta.
 5. W przypadku sporów Sprzedawcy z Przedsiębiorcą (innym niż Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej) sądem właściwym jest sąd powszechny z siedzibą w Krakowie.  

Załączniki:

    1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Aparthotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielopole 15, 31-072 Kraków / coffee@ventusrosa.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Brak produktów w koszyku.